Stichting Kardeel

Stichting Kardeel komt voort uit een initiatief van Ouderraad en Medezeggenschapsraad o.b.s. De Springplank, bestuur van sportvereniging SPES, het bestuur van Stichting Dorpshuis Eexterveen en het bestuur van vereniging Dorpsbelangen die in het voorjaar van 2004 hun visie op de dorpsaccommodaties in Eexterveen ontwikkelden en deze neerlegden in de visienota: Dorpsaccommodatie in een Lat-relatie – een nieuwe aanpak. Accommodatievisie Eexterveen 2005-2050. De visie bouwt voort op de gedachte dat in een klein plattelandsdorp als Eexterveen sport- en ontmoetingsmogelijkheden bepalend zijn voor de leefbaarheid en dat behoud en vernieuwende uitbouw van de sociaal-culturele activiteiten valt of staat met het beschikbaar zijn van accommodaties. De initiatiefnemers vormden een initiatiefgroep en richtten in april 2004 Stichting Kardeel op met als doelstelling duurzame accommodaties en faciliteiten voor de dorpsactiviteiten te verwerven en te behouden.

In het Eexterveense dorpsaccommodatieplan worden activiteiten waar mogelijk geclusterd om tot een effectief en efficiënt gebruik van gebouwen te komen. Waar nodig gescheiden, omdat verschillende activiteiten niet altijd op één plek gecombineerd kunnen worden.

  • In 2006 is het bewegingshuis gerealiseerd. Het bewegingshuis is een plek om te bewegen in de ruimste zin van het woord, voor jong en oud, voor groot en klein, voor culturele, sportieve en sociale activiteiten.
  • In 2011 werd het clubgebouw van SPES uitgebreid en mede geschikt gemaakt voor kinderdagopvang inclusief buitenschoolse opvang, voor kinderen van 0 tot 12. Deze accommodatie heeft daarmee meerdere functies gekregen; als een professioneel kinderopvangcentrum en als clubgebouw voor de sportvereniging.
  • In 2014 is natuurspeelplaats Ruig en Natuurlijk aangelegd met een ‘struunpad’, een vogelkijkhut en een openluchttheater. In datzelfde jaar zijn op het dak van het Bewegingshuis zonnepanelen geplaatst en is daar de TL-verlichting vervangen door LED-lampen.
  • In 2015 is naast het sportveld een parkeerplaats gerealiseerd om de schoolomgeving verkeersluw te maken.

Zonder de geweldige inzet van vele vrijwilligers van Eexterveen zouden deze voorzieningen niet tot stand zijn gekomen.   

De accommodaties worden naast de school, kinderopvang en sportvereniging SPES ook gebruikt voor jaarlijks terugkerende evenementen.
Het bewegingshuis kan voor diverse doeleinden gehuurd worden; ook verenigingen uit andere dorpen maken hier gebruik van. Er is een grote variatie aan gym- en sporttoestellen aanwezig en er zijn meerdere kleedkamers. Indien gewenst kunnen podiumdelen gebruikt worden voor voorstellingen en kan de sportvloer worden afgedekt met een beschermvloer.

De podiumdelen kunnen ook gehuurd worden. Wanneer u hier meer informatie over wenst dan kunt u contact opnemen per mail stichtingkardeel@gmail.com

Het bestuur

Op dit moment bestaat het bestuur uit:
Janke Klok, Dorpsstraat 75, 9658 PJ Eexterveen (voorzitter)
Gert-Jan Jonker, Dorpsstraat 39, 9658 PH Eexterveen (penningmeester)
Ellen Koch, Dorpsstraat 84, 9658 PE Eexterveen (secretaris)
Jan Bakker, Koffielaantje 11, 9658 PL Eexterveen

Stichtingsgegevens en postadres

Stichting Kardeel
Postadres: Koffielaantje 11, 9658 PL Eexterveen
E-mail: stichtingkardeel@gmail.com
Kamer van Koophandel Drenthe, nummer 04073429
Rabobank:  rekeningnummer NL62 RABO 0321852214