EEKC

De Eerste Eexterveense Klootschiet Club(EEKC) schiet kloot op zondagmorgen, om de week.

Reglement Gemeentelijke Kampioenschappen

 

 • Elk Team bestaat uit 4 spelers,waarvan tenminste 1 dame. De spelers dienen allen woonachtig te zijn binnen de gemeente AA en Hunze of langdurig te verblijven op een vakantieverblijf binnen deze gemeente. Een van de spelers treedt op als de Teamleider. De minimumleeftijd is 16 jaar.
 • De starter laat telkens op door hem of haar te bepalen tijdstip twee ploegen gelijktijdig vertrekken. Door loting wordt bepaald welk team als eerste mag werpen.
 • De Scheidsrechter, die per twee teams meeloopt, noteert het aantal worpen en ziet erop toe, dat er volgens het reglement gespeeld wordt.
 • Er mag alleen onderhands worden geworpen. De bovenhandse worp of de slingerworp is verboden.
 • De overige spelers dienen voortdurend naar de werpende speler te kijken, ter voorkoming van letsel als gevolg van een verdwaalde worp.
 • Elk Team krijgt zijn eigen Kloot toegewezen; om de beurten wordt er geworpen. Er zijn dus per spel 2 Kloten aanwezig. De leden van de Teams, die niet aan de beurt zijn om te werpen, dienen vooruit te lopen om de geworpen Kloot te volgen en daarmee zoekraken te voorkomen.
 • Bij zoekraken kan de Scheidsrechter besluiten om een reservekloot in te zetten. De plaats van de zoekgeraakte Kloot dient gemarkeerd te worden.
 • U dient rekening te houden met het feit dat er op de openbare weg gespeelt wordt. Het hinderen van het verkeer dient voorkomen te worden evenals het raken van overige zaken, zoals geparkeerde auto’s en dergelijke.
 • Gedurende de gehele wedstrijd moeten de leden van de Teams op volgorde werpen. De scheidsrechter dient door middel van de scorelijst hierop toe te zien.
 • De spelers van de tegen elkaar spelende Teams dienen erop toe te zien, dat de Kloot niet gehinderd en ook niet bevoordeeld wordt.
 • Het is toegestaan om een bocht of hoek af te snijden, mits de Kloot eerst in contact met de weg komt waarop de werper zich bevindt.
  1. Indien de Kloot op deze positie komt na werpen, dient deze haaks terug gelegd te worden op de weg waarvan geworpen is.
  2. Deze worp is geldig.
  3. Deze worp is geldig, Kloot dient haaks op de weg teruggelegd te worden.
 • Het Team met het geringste aantal worpen heeft gewonnen. Bij een gelijk aantal worpen geldt als winnaar het Team, dat bij de laatste worp de Kloot het dichts over de eindstreep heeft doen eindigen.
 • Alle spelers doen mee op eigen risico; de Organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan deelnemers en/of derden veroorzaakt door deelnemers.
 • Het winnende Team heeft het recht zich “Kampioen van de Gemeente AA en Hunze” te noemen en als zodanig aan andere wedstrijden deel te nemen, totdat bij de volgende wedstrijd, door de Eerste Eexterveense Klootschiet Club georganiseerd in het kader van het gemeentelijke kampioenschap van AA en Hunze, een andere winnende partij naar voren is gekomen.
 • Het winnende Team ontvangt een wisselbeker, waarin de naam van het Team en jaartal van overwinning gegraveerd worden. Op eerste afroep van de organisatie dient deze beker teruggegeven te worden. Indien de naam van een Team driemaal op deze beker voorkomt, mag het Team de beker definitief behouden.
 • Het Team, dat de 1ste, 2de en 3de plaats wint, ontvangt per Teamlid een medaille.
 • Alle deelnemers ontvangen een herinneringslintje.
 • In alle zaken, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Scheidsrechter.