Header

De Eexterveense Courant is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen. De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van de berichten die in de Eexterveense Courant zijn opgenomen. De papieren nieuwsbrief verschijnt meestal iedere 14 dagen (digitaal op maandag, op papier op donderdag) of zoveel vaker als nodig is.
Inhoud kan via e-mail worden aangeleverd bij ec@eexterveen.com,
uiterlijk de maandag voorafgaand aan het verschijnen van deze nieuwsbrief voor 18.00 uur.

Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen
www.eexterveen.com

Agenda

20 mei 2015                              VIB bijeenkomst barbecue
27 mei 2015                              Jaarvergadering Alg. Bestuur St. Dorpshuis
29 mei 2015                              5e competitiewedstrijd DKS
1 juni 2015                                Uiterste inleverdatum copy volgende EC
1 - 8 juni 2015                           Kledingcontainer bij OBS De Springplank
5 juni 2015                                6e en 7e competitiewedstrijd DKS
5 juni 2015                                Dikke Banden Race DKS
13 juni 2015                              Terugkomdag OBS De Springplank
13 en 14 juni 2015                    Dorpsfeest
19 juni 2015                              8e competitiewedstrijd DKS
21 juni 2015                              Gemeentelijke kampioenschappen
22 juni 2015                              Laatste EC voor de zomervakantie
3 juli 2015                                 9e competitiewedstrijd DKS verrassingsrit
21 en 22 augustus 2015          Avond 2-dgse DKS bij voldoende deelname
24 augustus 2015                    Eerste EC na de zomervakantie

Bericht van de Redactie


Verschijningsdata EC

Voor de zomervakantie zal de EC nog 2 keer verschijnen:
op 1 juni en op 22 juni 2015. Op 22 juni 2015 verschijnt dus de laatste EC voor de zomervakantie. Na de zomervakantie zal de eerstvolgende EC verschijnen op 24 augustus 2015.

SPES

Korfbal

Actuele programma en standen: Kijk op svspes.nl / Korfbal / Standen / Wedstrijden
 
Programma woensdag 20 mei

Spes F2 – Stadskanaal ’74 F1   
aanwezig:                 17:45   uur
Scheidsrechter Rika Pepping 
aanvang:                  18:15   uur

Programma zaterdag 23 mei

HH Combi F1 - Spes F1    
aanvang:                 10:00   uur
Auto’s fam. Lanting en fam. Esschendal    
vertrek:                       9:00   uur

Oud papier actie

Op zaterdag 6 juni wordt er weer OUD PAPIER opgehaald door SV Spes. Zorg dat het voor 12.00 uur bij de weg staat. Helpers: Nils van Roijen en Jack Kaptijn. 

Contributie

Beste Spes leden,

Na jaren van positieve cijfers van waaruit we allerlei nieuwe sportmaterialen, een nieuwe vaste korfbalpaal en diverse anderen activiteiten ten bate van de jeugd en Spes leden hebben kunnen organiseren, heeft Sportvereniging  Spes over het afgelopen boekjaar helaas rode cijfers moeten schrijven. Een ontwikkeling welke wij als bestuur ook al aan hadden zien komen, gezien tegenvallende inkomsten vanuit bijv. de jaarlijkse bloemenactie, maar vooral door stijgende kosten zoals bondskosten, onderhoud, sportmaterialen en huurkosten. Ondanks de in positieve zin stijgend aantal jeugdleden, hebben we dus toch een verlies moeten incasseren. 

Aangezien wij voor de komende jaren geen daling in de kosten verwachten en deze kosten nu grotendeels bekostigt dienen te worden vanuit de diverse acties die Spes ontplooit met onzekere inkomsten, heeft het bestuur van Spes besloten op de afgelopen ALV op 13 februari j.l. een contributieverhoging voor te stellen aan haar leden. Dit voorstel is door een goede onderbouwing middels stemming onder de aanwezige leden met 100% van de stemmen aangenomen. Na vele jaren van geen verhoging hebben we nu deze beslissing helaas moeten nemen. Daarbij is tevens het besluit genomen deze verhoging per derde kwartaal 2015 in te laten gaan. 

We willen alle Spes leden er dan ook middels dit schrijven op wijzen dat bij de eerst volgende incasso, de contributie wordt aangepast volgens onderstaande nieuwe tarieven.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, maar mochten er nog vragen zijn kunt u ten alle tijde contact opnemen met de Penningmeester van Spes.

Met sportieve groet,

Bestuur Sportverening Spes

Contributiewijzigingen

Gezinslidmaatschap + korfbal van € 91 naar € 95 per kwartaal

Gezinslidmaatschap van € 85 naar € 89 per kwartaal

Seniorlid korfbal blijft gelijk op € 38,50 per kwartaal

Seniorlid Keep Fit blijft gelijk op € 31 per kwartaal

Ongeleid Seniorlid van € 15,50 naar € 17,50 per kwartaal

Jeugdlid + korfbal van € 19,25 naar € 22,50 per kwartaal (i.v.m. bondskosten)

Jeugdlid van € 19,25 naar € 19,50 per kwartaal

Dorpsfeestcommissie


De Dorpsfeestcommissie organiseert een centraal overleg voor de aanspreekpunten van alle buurten. We hebben op 14 januari ons eerste overleg gehad en toen afgesproken om voor het Dorpsfeest nog een overleg te organiseren. Dit overleg zal plaatsvinden op
woensdag 20 mei 2015 om 19.30 uur in het Dorpshuis.
We zien dan graag max. 2 personen per buurt. We zullen jullie dan voorzien van de allerlaatste informatie voor het Dorpsfeest.

Agenda 20 mei 2015

• 1.     Opening

• 2.     Jury afspraken bespreken.

• 3.     Veiligheid  overleg

• 4.     Programma over de 2 dagen bespreken .

• 5.     Verzekering trekkend voertuig.

• 6.     Rondvraag

• 7.     Sluiting

Als er vragen / opmerkingen zijn aan de Dorpsfeestcommissie, neem dan gerust contact op met Jan Roelof Vos (tel:468464) of
Karen Esschendal (tel: 467966) of stuur een e-mail naar dorpsbelangen@eexterveen.com

Houd de komende EC in de gaten, want daarin zal het volledige programma geplaatst worden van het komende Dorpsfeest
van 13 en 14 juni 2015!


note van de redactie:
Ook op Facebook is het Dorpsfeest te volgen! Klik voor de link hier

Dorpsbelangen

Dorpsborrel

We zijn in januari van dit jaar gestart met een dorpsborrel. Als je iets nieuws probeert is dat altijd een beetje spannend, maar we kunnen wel concluderen dat dit een succes is. Aangezien er een Dorpsfeest voor de deur staat en daarna een heleboel mensen zich opmaken voor een welverdiende zomervakantie, hebben we besloten om na de zomer weer te starten met een dorpsborrel! Een datum hiervoor volgt binnenkort. We hopen jullie dan weer te zien en willen jullie bedanken voor jullie aanwezigheid en hopen na de zomer nog meer Eexterveners te mogen begroeten bij de borrel!

Kledingactie
OBS De Springplank

Van 1 t/m 8 juni 2015 staat er bij OBS De Springplank een afsluitbare container waarin kleding gedeponeerd kan worden. De school doet namelijk mee aan de kledingactie van het “Liliane Fonds”. Dit fonds biedt rechtstreekse, kleinschalige en persoonsgerichte hulp aan kinderen en jongeren met een handicap in ontwikkelingslanden. Op school zijn plastic zakken te verkrijgen waar u de kleding in kunt doen. Ook schoenen kunnen worden ingeleverd (graag per paar aan elkaar gebonden). Naast het “Liliane Fonds” zal ook de school een bepaald bedrag per opgehaalde kilo kleding krijgen.  Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de school.

Terugkomdag
OBS De Springplank

Door de fusie met de Badde en de Triangel zal De Springplank verdwijnen. De nieuwe school zal in het nieuwe schooljaar “De Kameleon” gaan heten.

Alle oud-leerlingen van OBS De Springplank, die tussen 1 augustus 1985 en 1 augustus 2014 op de Springplank hebben gezeten, zijn van harte uitgenodigd voor de terugkomdag op zaterdag 13 juni. U kunt komen kijken naar de optocht tijdens het dorpsfeest en de school is open voor bezichtiging. De historische vereniging zal foto’s tonen van de jaren van De Springplank. Voor een hapje en een drankje kunt u terecht bij de catering die aanwezig is nabij het sportveld. Ook vindt in de middag de meerkamp plaats op het sportveld achter de school. U bent van harte welkom hier een kijkje te nemen. Wilt u aanwezig zijn op de terugkomdag, dan kunt u dit kenbaar maken via het mailadres springplank@primah.org.  Wanneer u lid bent van Facebook, dan vindt u meer informatie op de Facebookpagina

Stichting Dorpshuis Eexterveen

Uitnodiging voor de openbare jaarvergadering van het Algemeen Bestuur van Stichting Dorpshuis Eexterveen.

Woensdag 27 mei 2015 – aanvang 20.00 uur in Dorpshuis ’t Achterhoes te Eexterveen.

Agenda volgt op een later tijdstip.

Voor deze vergadering is iedere belangstellende uit Eexterveen e.o. welkom, inclusief spreekrecht, echter vanwege de statuten van de stichting is het stemrecht voorbehouden aan de leden van het algemeen en dagelijks bestuur.

V I B

De afsluiting van het winterseizoen is op 20 mei 2015.
We gaan het winterseizoen afsluiten met een BBQ ! U heeft zich hiervoor kunnen opgeven bij Hillie via tel 468464.

Dikke Banden Race
Eexterveen

Op 5 juni 2015 is de Dikke Banden Race. Start om half zeven bij het dorpshuis aan de Dorpsstraat. Iedereen mag meedoen die naar de basisschool gaat. Voor iedereen die meedoet is er een prijs. Dus pak je fiets en je fietshelm en kom dan op 5 juni naar het Dorpshuis.

Run van Gieten

Zaterdag 16 mei jl vond de Run van Gieten plaats. Inwoners van Eexterveen deden mee aan deze Run, maar ook veel leerlingen van OBS De Springplank. De tijden van de leerlingen kunt u hier teruglezen. Wanneer u hier klikt, dan kunt u de uitslagen lezen van alle deelnemers. En via de website van de Run van Gieten kunt u de foto’s bekijken.

Mededeling

Per 1 mei 2015 ben ik verhuisd naar Veendam. Mijn adres is:
Molenstreek 11-24, 9641 HA  Veendam, Tel. 0598-468238
Hierbij zeg ik de lopende donaties op.
A. Joling-Hoiting