header
De Eexterveense Courant is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen. De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van de berichten die in de Eexterveense Courant zijn opgenomen. De papieren nieuwsbrief verschijnt meestal iedere 14 dagen (digitaal op maandag, op papier zo snel mogelijk daarna) of zoveel vaker als nodig is.
Inhoud kan via e-mail worden aangeleverd bij ec@eexterveen.com,
uiterlijk de maandag voorafgaand aan het verschijnen van deze
nieuwsbrief voor 18.00 uur.

Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen
www.eexterveen.com

Agenda


26 februari Matinee TOG
27 februari Meint Geerts bij de koffiemorgen
28 februari Filmavond Spes jeugdcommissie
28 februari TOG
29 februari TOG
4 maart Jaarvergadering dorpscentrum
9 maart De EC verschijnt

De agenda is volledig te zien op de website via deze link. Mis niks van de activiteiten en kijk regelmatig in de agenda. De agenda wordt regelmatig vernieuwd.
Wilt u ook uw activiteiten vermeld hebben in de agenda? Stuur dan een e-mail naar ec@eexterveen.com.

Bericht van de redactie

De volgende EC verschijnt op 9 maart 2020. Copy voor de EC kan per e-mail worden gestuurd naar het mailadres ec@eexterveen.com. Copy moet binnen zijn voor 18.00 uur op de verschijningsdatum (zie in de kop van deze courant). De EC zal het eerste halfjaar, onder voorbehoud, verder verschijnen op: 23 maart, 6 april, 20 april, 4 mei, 18 mei, 1 juni, 15 juni en 29 juni.


vereniging dorpsbelangen

Nieuws uit het Dorp.

Nieuws uit het Dorp.

Jaarvergadering Dorpsbelangen: Woensdag 11 maart 2020 aanvang 20.00 uur,
in het dorpscentrum te Eexterveen, alle inwoners zijn van harte welkom.

RECTIFICATIE
Wijziging voorstel Statuten liggen van af 24 februari in het dorpscentrum ter inzage.

Jaarvergadering Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen. Aanvang 20.00 uur
Agenda:
1 Welkom
2 Vaststellen agenda
3 Notulen jaarvergadering maart 2019
4 Jaarverslag 2019.
5 Mededelingen en ingekomen stukken.
6 Voorstel wijziging statuten
6a Sluiting vergadering Pauze nieuwe vergadering openen
7 Verslag kascommissie
8 Verslag en toelichting penningmeester
9 Verkiezing kascommissie
10 Bestuursverkiezing
11 Evenementen en actie 2019 , doelstellingen 2020/2021
12 Rondvraag
13 Afsluiting

Oproep aan alle huis eigenaren van Eexterveen.
Dorpsbelangen wil graag een inventarisatie doen voor alle woningen van Eexterveen. Wat willen we graag weten:
  • Alle verzakkingen en scheuren in de woningen indien mogelijk met foto.
  • Verzakkingen van bestratingen buiten om de woning.
Deze bovengenoemde zaken kunnen een direct gevolg zijn van gaswinning, zoutwinning en bodemdaling als gevolg van het laten zakken van het grondwaterpeil door het Waterschap.

Binnenkort komt er een klankbordgroep van de provincie Drenthe en hierin zal Dorpsbelangen vertegenwoordigd worden.
Om die reden willen we graag alles geïnventariseerd hebben in Eexterveen.
U kunt uw bevindingen schriftelijk indienen bij Rik Klok Dorpsstraat 82 9658PE Eexterveen of u kunt uw bevindingen mailen eveneens naar Rik Klok rikklok@xs4all.nl
Nader bericht volgt.

Sport en Speldagen Eexterveen 2020 zijn voorlopig vast gesteld op donderdag 2 juli, vrijdag 3 juli en op zaterdag 4 juli 2020. Definitieve vaststelling na overleg met betrokken verenigingen.

Veilig Verkeer avond: Een avond belegt door Veilig Verkeer Nederland. Gekozen is voor vrijdagavond 27 maart aanvang 20.00 u. Wie kent alle verkeersborden en verkeerssituaties nog? Graag aanmelden om zo overzicht te krijgen op het aantal personen op wie we kunnen rekenen. Een en ander zal t.z.t. in de EC worden vermeld aanmelden per e-mail bij Irma de Boer irma.deboer@hotmail.com

Gellersen: Een delegatie uit onze partner gemeente Gellersen zal ons zaterdag 18 april bezoeken. Het bezoek valt samen met de viering in ons dorp van 75 jaar vrijheid.
Kom gerust langs om ook kennis te maken agenda volgt.

De ooievaar is op inspectie. Bij het nest aan de Zandvoorterweg
Foto J.O. Meertens
nooievaar
Politiek op bezoek in Eexterveen:
De Comb. Gemeentebelangen Aa en Hunze gaat op dorpsbezoeken.
Zij gaan ons dorp bezoeken op maandag 16 maart. Aanvang 19.30 uur
Alle inwoners worden uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn en u kunt uw vragen stellen aan raadsleden van de gemeente Aa en Hunze van de Comb. Gemeentebelangen.
dorpsborrel maart
advertentie Jubmo
spes kardeel

Sportvereniging Spes en Stichting Kardeel doen mee aan NL DOET


Zaterdagochtend 14 maart a.s. willen Spes en Kardeel weer allerlei klussen rondom het bewegingshuis en sportveld uitvoeren. De volgende klussen staan op het programma: schoonmaken van de tennisbaan; lichtmasten langs voetpad sportveld recht zetten, vlaggemasten schoonmaken, materialenhok bewegingshuis schoonmaken en opruimen, bord NP ophangen buitendeur, snoeiwerk ontdekpad in de bossingel, onkruid verwijderen en vegen rondom bewegingshuis en kinderopvang De Hasselbraam. Heeft u een uurtje over die ochtend dan nodigen wij u van harte uit om mee te helpen onze accommodaties een fris voorjaarsaanzien te geven!De koffie met koek staat klaar om 09.00 uur.
logo-spes
stroopwafel
Stroopwafelactie
De stroopwafelactie van 2019 bleek een groot succes! Vandaar dat wij dit jaar nogmaals deze leuke en lekkere actie voor jong en oud organiseren.
Vanaf woensdag 12 februari jl. zijn we hiermee gestart in samenwerking met Markus & Markus Stroopwafels. De verkooplijsten zijn aan de kinderen verstrekt bij de laatste korfbaltraining en gymnastiekles voor de voorjaarsvakantie. Wij hopen dat iedereen meedoet met deze smakelijke actie.
De verkooplijsten en het geld dienen uiterlijk vrijdag 28 februari ingeleverd te zijn bij Tineke. Ongeveer half maart worden de verkochte stroopwafels bezorgd.
Korfbalprogramma
Zaterdag 29 febr Dio D1 –Spes D1 Aanvang 10.00 u
Boekhorst Oosterwolde

Zondag 1 maart Meko 74 1 –Spes 1 Aanvang 10.45 u
Koedijkslanden Meppel

Zaterdag 7 maart Spes D1 – Roda 70 D1 Aanvang 9.00 u
Bewegingshuis Scheidsrechter Rika

Zaterdag 7 maart Spes C1 – Elko C2 Aanvang 11.00 u
Burgemeester Lambershal Annen

Zondag 8 maart Spes 1 – HHCombi 1 Aanvang 11.00 u
Burgemeester Lambershal Annen

AVG formulieren
Willen jullie de ingevulde AVG formulieren woensdag avond
tijdens de training inleveren of bij Jan Vos Dorpsstraat 14

Kameleon logo
Goed nieuws over OBS De Kameleon
bericht van de Werkgroep Huisvesting OBS De Kameleon

Eind vorig jaar heeft de gemeente Aa en Hunze het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs aangenomen en werd duidelijk dat Eexterveen bovenaan de prioriteitenlijst staat van de scholen in de gemeente die moeten worden aangepakt. Een bericht hierover stond in de Schakel van 4 december 2019. Het startdocument «Huisvesting Openbare Basisschool (OBS) De Kameleon Versterking «Kindercentrum Eexterveen», dat begin 2019 was voorbereid door de Werkgroep Huisvesting OBS De Kameleon en in maart 2019 aan de wethouder was aangeboden, heeft voor deze prioritering een belangrijke rol gespeeld. De Werkgroep huisvesting OBS De Kameleon bestaat uit vertegenwoordigers van de samenwerkende partijen OBS De Kameleon, MR OBS De Kameleon, Kinderopvang de Hasselbraam, Stichting PrimaH, Stichting Kardeel en SPES. Eind januari heeft de werkgroep de verdere gang van zaken besproken en inmiddels heeft Stichting PrimaH een aanvraag aan het College van Burgemeester en Wethouders gestuurd met het verzoek een voorbereidingsbesluit te nemen. In afwachting van dit besluit, gaat het team van De Kameleon aan de slag met het schrijven van hun Onderwijsvisie. Zij nemen hierover ook contact op met Kinderopvang De Hasselbraam. De onderwijsvisie is een belangrijke bouwsteen voor het Programma van Eisen dat na het goedkeuringsbesluit van de gemeente door de werkgroep verder zal worden uitgewerkt. De volgende stap is dat dit Programma van eisen wordt voorgelegd aan een aantal architectenbureaus. Deze zullen dan worden gevraagd om een aantal plannen te ontwikkelen met renovatie en nieuwbouw of een combinatie daarvan als (drie) mogelijke varianten.
De werkgroep Huisvesting OBS De Kameleon is bijzonder verheugd over de voortvarende manier waarop de gemeente en alle betrokken partijen de huisvesting van OBS Kameleon aanpakken. We hopen dat in de loop van 2022 de resultaten van deze aanpak al te zien zullen zijn. We zullen iedereen door middel van berichten op het ouderportaal van de Kameleon en in de dorpskranten over de verdere ontwikkelingen op de hoogte houden.

Kledinginzameling
Elk jaar wordt de Bag2school beker uitgereikt aan de school welke de meeste kleding per leerling heeft ingezameld.

Over het jaar 2019 heeft de Kameleon de meeste kilo’s ingezameld!
Wij komen daarom graag op donderdag 27 februari de Bag2school beker bij uw school brengen. Ook vertellen wij in het kort wie wij zijn, hoe wij werken en waar de ingezamelde kleding naar toe gaat.

Film Tegenstellingen
Vier weken lang worden er op de donderdagmiddag opnamen gemaakt voor de film Tegenstellingen.Vanaf groep 3 doen er enkele leerlingen per groep mee aan scenes voor de film.De opnamen worden donderdag 5 maart afgerond.

Brand
Afgelopen zondag 23 februari moest de brandweer ingeschakeld worden, omdat er tijdens schoonmaakwerkzaamheden in de Kameleon brand ontstond door kortsluiting. Het snoer van de stofzuiger brandde door waardoor ook de bedrading in het stopcontact ging smeulen. Gelukkig kon de brandweer al gauw het sein "brand meester" geven. Er moet een nieuwe stofzuiger aangeschaft worden. Het stopcontact en de bedrading zijn vervangen en de muur wordt binnenkort opnieuw gesausd. Gelukkig is alles goed afgelopen !

Huiskamer in het dorpscentrum

Iedere donderdagochtend vanaf 9.30 uur zijn alle inwoners van Eexterveen en omstreken van harte welkom bij de Huiskamer in het dorpscentrum. Elkaar ontmoeten en gezelligheid onder het genot van een kopje koffie/ thee, staat voorop!. U hoeft zich niet op te geven, u kunt zo binnenlopen.
Om de week staat er een thema centraal. Dit kan van alles zijn.
Mocht u een idee of een interessant onderwerp willen aandragen, of wellicht zelf iets vertellen, we horen het graag!
Op donderdag 27 februari komt Meint Geerts over zijn werk als plaatsvervangend hoofdofficier van Justitie in Noord-Nederland vertellen.

Op donderdag 5 maart is Marcel aanwezig. Hij kan u helpen bij digitale problemen.

Wij zoeken voor de maand maart iemand die wat zou kunnen vertellen over tuinen. Voelt u zich aangesproken of kent u iemand die dat zou kunnen doen, wij horen het graag!

justitie
Reclame EC Ingrid administratie
weggemans advertentie
TOG logo
TOG stuk

Toneelvereniging TOG

Ook dit jaar staan wij weer voor u op de planken!
Toneelvereniging T.O.G. nodigt jullie van harte uit voor één van onze toneeluitvoeringen
in het Dorpscentrum (Dorpsstraat 41) in Eexterveen!


Dit jaar spelen we voor jullie ‘De Geweldige Dokter Paul’, een dolkomische klucht geschreven door Henk Roede.

De uitvoeringen zullen plaats vinden op:

Woensdagmiddag 26 februari:
Het matinee voor de ouderen van Eexterveen e.o.,
Aanvang 14.00 uur - toegang gratis.

Vrijdagavond 28 februari en zaterdagavond 29 februari:
Voor alle (overige) fans en donateurs,
Aanvang 20.00 uur - Toegang € 4,- of op vertoon van uw donateursboekje.


We komen binnenkort bij u langs met de donateursboekjes (€5,-/toegang voor 2 pp)!
vib nieuw logo

VIB Eexterveen

Woensdag 18 Maart. Aanvang deze avond 19.45 uur.
In het Dorpscentrum te Eexterveen.

Deze avond komt Miep Koops vertellen over haar werk als taalcoördinator
bij het taalhuis.

Nieuws van

kleingenoegen2
Openingstijden Dorpscentrum en ’t Klein Genoegen
Maandag gesloten
Dinsdag gesloten
Woensdag 15:00 – 22:00
Donderdag 12:00 – 22:00
Vrijdag 12:00 – 22:00
Zaterdag 12:00 – 22:00
Zondag 12:00 – 22:00

kok zomer
Beste dorpsbewoners,

Gaat u of bent u aan het bouwen of verbouwen of bent u in de tuin bezig en heeft u een container nodig, dan kan ik dat regelen voor u.
Ik werk bij Renewi en wij hebben een actie voor vrienden en kennissen die voor een leuke prijs een container kunnen huren.
Hieronder vindt u de prijzen en als u denkt “ ik wil er wel een huren” stuur mij dan een berichtje (06-164 38 363 ) of kom even langs op Koffielaantje 19.
Wat ik dan van u nodig heb is uw naam en adres gegevens en wanneer en wat voor container u nodig heeft en dan zorg ik ervoor dat de container geplaatst wordt.
Wie weet tot snel.

Met vriendelijke groet,
Yvonne Wouterse
afvalcontainer

Stichting Dorpscentrum Eexterveen

Jaarvergadering op woensdag 4 maart
Uitnodiging voor de openbare jaarvergadering van het Algemeen Bestuur van Stichting Dorpscentrum Eexterveen op woensdag 4 maart, aanvang 20.00 uur in het Dorpscentrum.

Voor deze vergadering is iedere belangstellende uit Eexterveen e.o. welkom, inclusief spreekrecht, echter vanwege de statuten van de stichting is het stemrecht voorbehouden aan de leden van het algemeen en dagelijks bestuur.

Voor in de agenda:
* vrijdag 13 maart – vrijwilligersdag NLdoet 2020 – kijk hier voor
onze klus <https://www.nldoet.nl/klus/veurjaor-de-kop> en meld je aan!
Naamloos

Jan's proatie

De Kameleon.
We zijn blij dat we in Eexterveen nog een school hebben en hoe zo’n school De Kameleon; Een basisschool met zo’n 100 leerlingen. De school is zeer actief en het gebeurt nog wel eens dat de leerlingen buiten het schoolgebouw op pad zijn om te leren.

In het kader van de Open Monumentendagen 2019 brachten de groepen 7 en 8 een bezoek aan de boerderij Egberts Lent in Nieuw Annerveen. Nu is Egberts Lent een modern monument of beter gezegd een gerenoveerd monument. Op deze plaats staat al zo’n 400 jaar een boerderij en deze kreeg in 1812 de huidige vorm. Een aantal jaren geleden is de boerderij zo grondig gerestaureerd dat je daarom van een modern monument kunt spreken. De leerlingen hebben in de informatieruimte gehoord hoe het gebied is ontstaan en over de restauratie van de boerderij. Ze mochten ook nog overal rondkijken.

In kwartaalblad 104 van “Het Drents Landschap” lees ik dat de leerlingen van De Kameleon in de herfst van het vorige jaar een grote daad hebben verricht .
Ze hebben op de parkeerplaats van de Duunsche Landen (Voor de Eexterveners gewoon De Bulten) tussen Annen en Spijkerboor een panorama paneel onthuld. En dat hebben ze met veel plezier gedaan. In de laatste ijstijd is op die plaats een z.g. uitblazingskom ontstaan en dat is nu als aardkundig monument aangemerkt. Het is de grootste van Drenthe met een doorsnee van 1 kilometer. Het panorama paneel geeft uitleg over die uitblazingskom. Daarnaast zijn ze daar op zoek gegaan naar de das, de sporen van de bever en hebben ze grondwaterproefjes gedaan. Heel leerzaam allemaal.

Het volgende uitstapje is niet ver van de school. Het is de bedoeling dat de leerlingen een “volkstuintje” krijgen waar je groenten e.d. kunt kweken. Het tuintje wordt dan een onderdeel van “Onze Toen” (waarom niet Ous Toen) het complex achter het dorpshuis.
Dat tuintje kan wel met goud worden belegd want Onze Toen heeft de “Kern met Pit” prijs gewonnen en daarmee een bedrag van 1500 Euro in de wacht gesleept. De Kameleon krijgt hier vast wel een bijdrage van om de volkstuin te realiseren.

Nog kleinere uitstapje, want nog dichter bij de school is ook een nieuw fenomeen ontstaan namelijk een KinderzwerfboekStation. Een mooi initiatief om de kinderen aan het lezen te krijgen. Het is een buitenkast. Dus je moet vanuit de school naar buiten om er een boek uit te halen of er in te zetten. De boeken worden verstrekt door de school en voorzien van een sticker.

Een dorp met 150 huizen en een actieve school met 100 leerlingen.
Waar een klein dorp groot in kan zijn.

Jan Venema

hoe groot
Zet’m alvast in de agenda: 28 maart 16:00 – 20:00 Open Space bijeenkomst.
Nb: datum is veranderd!

Na een aantal bijeenkomsten per dorp staat er binnenkort een bijeenkomst voor Annerveenschekanaal, Eexterveenschekanaal en Eexterveen samen op het programma. Dat wordt een Open Space – en wat dat inhoudt vertel ik in de volgende EC…

In de eerder deze maand huis-aan-huis verspreidde uitnodiging daarvoor staat nog 7 maart als datum vermeld. Inmiddels blijkt dat die datum voor veel mensen niet geschikt is, onder meer vanwege de grote jaarlijkse potgrondactie van jeugdwerk Annerveenschekanaal op die dag! De datum is daarom verzet naar 28 maart en ook de locatie wordt een andere, dichterbij vooral.

Nieuwsgierig geworden? Mooi! U mag binnenkort een uitnodiging met (veel!) meer informatie in uw brievenbus verwachten. En natuurlijk in de volgende EC…
Goede Groet, Jantine Wijnja / info@ditisnu.nl
pep-definitief
logo Spinder